Vineri 14 Iun 2024
Tipărire

Parteneriat CEVMG - Universitatea Danubius - Fundația SATEAN

Scris de Atodiresei Sorin. Posted in Proiecte naționale

ACORD DE PARTENERIAT

 

Art. 1. Obiectivele parteneriatului:

1. Colaborarea asupra metodologiei de formare a studentilor/elevilor si orientarea in cariera/munca (proiectarea stagiilor de practica, planificarea laboratoarelor interdisciplinare cu privire la proiectele de dezvoltare a companiilor, analiza de case-history, vizite de afaceri si workshopuri cu responsabilii companiilor, coaching oferit studentilor pentru lansarea si sutenabilitatea start-up-urilor si spin-off-urilor, etc)

2. Perfecționarea activității didactice şi de formare profesională a studenților din grupul țintă al proiectului MEDIIA
Acest obiectiv are în vedere:
- pregătirea tinerilor absolvenți pentru piața muncii, prin dobândirea de experiență practică în perioada studiilor universitare;
- intensificarea rolului companiei partenere în procesul de formare profesională a studenților prin:
▪ stabilirea unui dialog permanent între companie şi universitate /facultate/ departament/ centru de cercetare;
▪ prezentarea nevoilor actuale ale companiei în ceea ce priveşte activitatea de instruire a studenților.
3. Susțierea activității de dezvoltare, inovare și susținere pentru inserarea pe piața muncii
Acest obiectiv are în vedere:
- identificarea căilor de cooperare în vederea analizei nevoilor pe piața muncii corelate cu sectoarele economice cu potenţial de creştere în România

4. Intensificarea activității în sistemele alternative de instruire prin: formare continuă, învățământ la distanță, frecvență redusă - cursuri de specializare, asistență tehnică, consultanță ştiințifică etc.

Art. 2. Activități generale în cadrul parteneriatului:

1. Primirea de studenți în practică în cadrul companiei şi plasarea acestora în situații reale de muncă; supravegherea şi validarea activității atât de către cadrul didactic universitar cât şi de către persoana responsabilă din companie.
2. Organizarea de vizite în companie, cu acordul şi la data confirmată de companie, în funcție de disponibilitățile acesteia.
3. Participarea personalului calificat din companie la instruirea practică a studenților.
4. Propunerea, de către companie, de teme pentru activitate de practică, studiu de caz, lucrările de diplomă/licență şi lucrările de disertație.
5. Participarea, la invitația facultăților, a reprezentanților companiei, cu rol consultativ.
6. Furnizarea de informații detaliate privind profesia viitorului absolvent.
7. Posibilitatea de participare, cu rol consultativ, a reprezentanților companiei în elaborarea şi actualizarea curriculei universitare şi a programelor analitice.
8. Formarea continuă a personalului companiei în cadrul universității, în conformitate cu regulamentele în vigoare, precum şi acordarea de asistență companiei în elaborarea programelor de pregătire.
9. Stabilirea de acorduri pentru utilizarea echipamentelor companiei de către universitate, sub supravegherea angajaților firmei sau gestionarea lor strict de către personalul companiei.
10. Asigurarea transferului tehnologic şi crearea premiselor pentru inovație tehnologică prin posibilitatea participării în proiecte comune de cercetare ştiințifică.
11. Acordarea de asistență pentru inserția profesională a absolvenților şi informarea acestora cu privire la ofertele de muncă din companie.

12. În cazul inserției profesionale a absolvenților şi studenților în cadrul companiei/instituției, oferirea de date privind parcursul profesional al acestora.

Art. 3. Alte prevederi:

- Obiectivele şi activitățile prezentului acord de parteneriat pot fi completate pe parcurs, cu acordul ambelor părți.
- Prezentul acord de parteneriat constituie cadrul general pe baza căruia se vor încheia contracte de colaborare pentru activități specifice.
- Din partea Universității persoana de contact/ responsabil pentru derularea acordului este Conf.univ.dr. GHEORGHE STEFAN, Expert in invatamantul tertiar non-universitar, Facultatea de Comunicare si Relatii Internationale, Departamentul Relatii Internationale si Studii Europene,
iar din partea Companiei/Instituției persoane de contact/responsabili pentru derularea acordului sunt Râpă Marilena, Chiru Gabriela, Enache Mioara, Muscă Daniela, Toma Margareta Enuța, Negraia Nicoleta, Colan Geanina, Manolache Mihaela, Manolache Cătălin, Lixandru Cristina Elena, Atodiresei Sorin, Ganea Maricel, Grosu Livia, Gheorghiță Ion.

 

 sigla an

CONTACT

 

Galați, Str. Strungarilor Nr. 31

0236/446248

virgilmadgearu (la) yahoo.com