Miercuri 26 Iun 2019
Tipărire

Criterii de selecție a elevilor pentru grupul țintă în proiectul Erasmus+

Scris de Atodiresei Sorin. Posted in Proiect Erasmus+ „Instruire practică de calitate, acces deschis pe piața muncii”

Selecția participanților elevi se va face pe baza unui concurs care va consta în:

1.Analiza dosarului personal, care va conține:

 1. CV de tip Europass, din care sa rezulte interesul pentru dezvoltarea personală și profesionala, conform specializarii pe care o urmeaza;
 2. scrisoare de intentie, din care sa rezulte motivul pentru care doreste sa participe la stagiul de instruire practica internatională;
 3. acordul părinților (formular care se ridica de la secretariat) în vederea participării la stagiul de instruire practică transnațională;
 4. angajament de respectare a programului și a activităților prevăzute în proiect pe perioada stagiului (formular care se ridica de la secretariat);
 5. recomandarea dirigintelui (care va preciza: calități, competențe, capacitate de relaționare și muncă in echipă);
 6. adeverinta eliberata de catre serviciul secretariat, din care sa rezulte:
 • numărul de absențe nemotivate din anul școlar anterior;
 • media 10 la purtare obtinuta in anul școlar anterior;
 • media aritmetică calculata intre mediile anuale obtinute la disciplinele de specialitate si media anuala obtinuta la limba engleză din anul școlar anterior;
 1. adeverință medicală eliberata de medicul de familie, care să confirme faptul ca elevul este apt medical să participe la activități transnaționale de instruire practică;
 2. fișa tip de înscriere pentru selecție (formular care se ridica de la secretariat).

2. Interviu, prin care se apreciaza interesul elevului pentru participarea la stagiul de instruire practica si pentru dezvoltarea profesională și personală.

3. Test de comunicare in limba engleza (nivel minim acceptat A2), care se va sustine la interviu.

 

Elevii interesați să participe la concursul de selecție pentru participarea la stagiile de instruire practică internațională vor depune dosarul complet la secretariat până la data de 5.12.2017, ora 12,00. Data susținerii interviului va fi anunțată ulterior.

 

Menționăm că selecția elevilor se va realiza de către Comisia de Selecție a participanților pentru mobilități, care va fi formată din reprezentanți ai CA, CEAC, Consiliul Elevilor, Consiliul reprezentativ al Părinților și al profesorilor scolii. In procesul de selecție se va avea in vedere respectarea principiilor: egalitatea de șanse, transparența decizională și evitarea conflictelor de interese.

 

Anunțul privind rezultatele selecției va fi făcut public pe site-ul liceului și pe pagina de facebooka acestuia. Rezultatele obținute de participanți vor fi afișate în ordinea descrescătore a punctajelor obținute. Pentru fiecare flux de elevi vor fi selectați și 2 rezerve.

 

Coordonator de proiect,

Prof. Râpă Marilena